Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR

Παράρτημα №1 της Συμφωνίας Χρήσης

 του ιστότοπου https://legalbetcy.com/ “Website”

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας καθορίζει τη συλλογή, χρήση, διαχείριση, επεξεργασία, διασφάλιση, συστηματοποίηση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του “Χρήστη” (User), που έχει εγγραφεί στον ιστότοπο και έχει αποδεχθεί τους όρους του. Η Πολιτική Ιδιωτικότητας ρυθμίζει τους κανονισμούς για την λήψη προωθητικών μηνυμάτων από τον ιστότοπο στον Xρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ελέγχονται και επεξεργάζονται από την Legalbet SIA. Διεύθυνση: Bukultu iela 11, Rīga, LV-1005, Reģ. Nr. 40203059170 – από εδώ και στο εξής “Διαχειριστής”. Η Legalbet SIA είναι εταιρεία που υπόκειται στους νόμους της Λετονίας.

Προσοχή!

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου σε ανήλικα άτομα (επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών). Ο Διαχειριστής δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την ηλικία ενός Χρήστη, αν απουσιάζουν τα προσωπικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία. Εάν είστε γονέας ή νόμιμος εκπρόσωπος ενός ανήλικου ατόμου, θα πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως στον Διαχειριστή και να κάνετε αίτηση για διαγραφή των δεδομένων/στοιχείων ή και του λογαριασμού του ατόμου, ειδικά αν δε συμφωνείτε με τη πολιτική διαχείρισης και προστασίας δεδομένων.

  1. Γενικοί Όροι

1.1 Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Πολιτικής Ιδιωτικότητας

1.2 Με την εγγραφή στον ιστότοπο και την πλοήγηση και χρήση αυτού μέσα από τον λογαριασμό του ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με την Πολιτική Ιδιωτικότητας και τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους, τότε θα πρέπει άμεσα να διακόψει τη χρήση του ιστότοπου και να διαγράψει τον λογαριασμό του

1.3 Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διαχειριστή για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που περιέχεται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: request@legalbet.com. O υπεύθυνος αυτός ενεργεί ανεξάρτητα και ο Χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί του για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα προσωπικά στοιχεία, τα δικαιώματα του και την ισχύουσα νομοθεσία. Απαντήσεις θα δίνονται μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα (χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις) από την αποστολή του αιτήματος. Αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί ως και δύο (2) μήνες, αν κριθεί απαραίτητο λόγων δυσκολίας και φόρτου αιτημάτων. Ο Χρήστης θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση και για τους λόγους μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήψη του αιτήματος

1.4 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ιστότοπος αυτός είναι σχεδιασμένος αποκλειστικά για ενήλικες (άνω των 21 ετών) και επομένως ανήλικα άτομα δεν θα πρέπει να τον χρησιμοποιούν. Αν οι γονείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τέτοιων ατόμων αντιληφθούν τη χρήση του ιστότοπου από αυτά, θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση στον Διαχειριστή να διαγράψει τον λογαριασμό. Ο Διαχειριστής θα προχωρήσει στη διαγραφή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, από τη λήψη του αιτήματος

1.5 Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο από τον ίδιο τον Χρήστη κατά τη διαδικασία εγγραφής, διαχείρισης λογαριασμού και χρήσης του ιστότοπου και τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση του Χρήστη άμεσα ή έμμεσα ως φυσικό πρόσωπο

1.6 Με την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων και την εξουσιοδότηση στον ιστότοπο (κατά την σύνδεση), ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με την επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτεί ο Διαχειριστής και αναφέρει (εισάγει) ο Χρήστης

1.7 Σε κάθε επαφή με τον Διαχειριστή για θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει οριστεί κατά την εγγραφή. Σε περίπτωση που χαθεί, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει τον Διαχειριστή

1.8 Ο Διαχειριστής δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε διαθέσιμη ενέργεια για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δίνονται από τον Χρήστη στον ιστότοπο και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ή και τα προσωπικά δεδομένα που έχουν εισαχθεί από τον Χρήστη είναι για οποιοδήποτε λόγο άκυρα ή αναληθή, ο Διαχειριστής δύναται (δεν έχει την υποχρέωση όμως) να προβεί σε διαγραφή

1.9 Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη, γίνονται αποδεκτά από τον Διαχειριστή “ως έχουν” και δεν τίθενται σε υποχρεωτικό έλεγχο επιβεβαίωσης. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των προσωπικών του στοιχείων

1.10 Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής προβεί σε αποκάλυψη ή διάθεση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, τότε θα πρέπει να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία και εμπιστευτικότητα

1.11 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική, αφορά σε ενέργειες όπως συλλογή, λήψη, καταγραφή, συστηματοποίηση, αποθήκευση, ενημέρωση, αλλαγή, εξαγωγή, χρήση, μεταφορά/μεταβίβαση, αποπροσωποποίηση, διαγραφή, αποκλεισμό και καταστροφή προσωπικών στοιχείων

1.12 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται με κάθε νόμιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής (με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων) Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχουν δοθεί από τον Χρήστη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

1.13 Ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του προσωπικά στοιχεία. Εάν τρίτα πρόσωπα έχουν απαιτήσεις από τον Διαχειριστή για μη νόμιμη χρήση στοιχείων που δεν ανήκουν στον Χρήστη, τότε ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να λύσει μόνος του τις διαφορές και να επωμιστεί το κόστος. Ο Χρήστης είναι επίσης υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Διαχειριστή για οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα ή απώλειες λόγω της παραβίασης της παρούσας ρήτρας από τον ίδιο

2. Δικαιώματα του Χρήστη (κατόχου των προσωπικών δεδομένων)

2.1 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επιβεβαίωση από τον Διαχειριστή ως προς την επεξεργασία (ή μη) των προσωπικών του δεδομένων και επομένως έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται με την πρόσβαση στον λογαριασμό στον ιστότοπο, όπου και μπορεί να το επιβεβαιώσει

2.2. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες για τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, κατά τη διάρκεια επεξεργασίας τους, διαβάζοντας προσεκτικά τα συγκεκριμένα κομμάτια στον Πολιτική Ιδιωτικότητας

2.3 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Διαχειριστή την αφαίρεση προσωπικών δεδομένων που έχει εισάγει, τον περιορισμό  επεξεργασίας ή ακόμα και ενσταθεί την επεξεργασία

2.4 Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί παραβίαση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας, έχει το δικαίωμα να το καταγγείλει σε κάποιο εποπτικό όργανο. Συγκεκριμένα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταγγελία μπορεί να γίνει στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων - The European Data Protection Supervisor (EDPS), Email: edps@edps.europa.eu, Website: www.edps.europa.eu

2.5. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να προωθήσει την αίτηση στον Διαχειριστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( request@legalbet.com ) για να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που είναι υπό επεξεργασία. Το αντίγραφο αυτό δίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή που ο Διαχειριστής θα λάβει το ηλεκτρονικό έγγραφο από το email του Χρήστη. Ο Διαχειριστής χρεώνει ένα αποδεκτό τέλος για την έκδοση επιπλέον αντιγράφων που θα ζητήσει ο Χρήστης. Ο Χρήστης ενημερώνεται για το τέλος αυτό (που καθορίζεται από έξοδα διαχείρισης) κατά την αίτηση επιπλέον αντιγράφων

2.6  Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Διαχειριστή να διορθώσει τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα χωρίς καμία μη αιτιολογημένη καθυστέρηση. Επίσης έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει από μόνος του προσωπικά στοιχεία στον λογαριασμό του, στην ενότητα “Προφίλ μου”

2.7 Ο Διαχειριστής οφείλει να αφαιρέσει προσωπικά δεδομένα χωρίς αιτιολογημένη καθυστέρηση όταν αυτό ζητηθεί από τον Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί να αφαιρέσει τα προσωπικά του στοιχεία πατώντας ένα συγκεκριμένο κουμπί στον λογαριασμό

2.8 Ο Χρήστης αποδέχεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - συμπεριλαμβανομένου και του σκοπού direct marketing. Όμως, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ενσταθεί την επεξεργασία των στοιχείων του για αυτό το σκοπό οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί “Απεγγραφή” (Unsubscribe) στον λογαριασμό του

3. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

3.1 Ο Διαχειριστής λαμβάνει και επεξεργάζεται υποχρεωτικά τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία:

3.1.1 Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη, που είναι απαραίτητη για την εγγραφή στον ιστότοπο. Διάρκεια αποθήκευσης: καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου

3.1.2 Τα στοιχεία εισόδου του Χρήστη, που είναι απαραίτητα για την εγγραφή αλλά και για περαιτέρω εξουσιοδότηση στον ιστότοπο. Διάρκεια αποθήκευσης: καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου

3.1.3 Τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη, που είναι απαραίτητος για την εγγραφή αλλά και για περαιτέρω εξουσιοδότηση στον ιστότοπο. Διάρκεια αποθήκευσης: καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου

3.1.4 Πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ανοικτά στο κοινό σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει χρησιμοποιήσει την επιλογή “Συνδεθείτε μέσω social networks:” κατά την εγγραφή

3.2 Ο Διαχειριστής λαμβάνει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία και προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που ορίζονται από την αποδοχή του Χρήστη:

3.2.1 Στοιχεία που ορίζονται από τον Χρήστη στην ενότητα “Σχετικά με εμένα” (About me) μετά από εξουσιοδότηση με χρήση στοιχείων σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης στην ενότητα “Το Προφίλ μου” (My Profile) στον ιστότοπο. Διάρκεια αποθήκευσης: καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου

3.2.2 Στοιχεία σχετικά με την επιλογή του Χρήστη ως προς την Στοιχηματική Πλατφόρμα από αυτές που παρουσιάζονται στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάταξη. Διάρκεια αποθήκευσης: καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου

3.2.3 Σχόλια του Χρήστη σε διάφορα τμήματα ή ενότητες του ιστότοπου (blogs, news, διαγωνισμοί, σελίδες των Στοιχηματικών Ιστότοπων, προγνωστικά ειδικών κτλ). Διάρκεια αποθήκευσης: καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ιστότοπου

3.2.4 Τα cookies, που είναι απαραίτητα για στατιστικές λειτουργίες και που παρακολουθούν τη συμπεριφορά του Χρήστη στον ιστότοπο, ώστε να παρέχεται προσωποποιημένη και άνετη χρήση και πλοήγηση. Η ανάλυση των cookies επιτρέπει στον Διαχειριστή να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο Χρήστης αλληλεπιδρά με διάφορες σελίδες/τμήματα του ιστότοπου και να προβεί σε βελτίωση. Διάρκεια αποθήκευσης: ένα (1) χρόνο από τη στιγμή που οι πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies: sessionid– που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση στοιχείων της συνεδρίας του Χρήστη στον ιστότοπο, csrftoken– που χρησιμοποιείται για την προστασία από εξωτερικές CSRF επιθέσεις, άλλα cookies χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των _ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmx, __utmxx, _gaexp), που είναι απαραίτητα για τις στατιστικές υπερεσίες «Google Analytics», «Intercom», «Яндекс.Метрика», «Facebook», που παρακολουθούν τη συμπεριφορά του Χρήστη στον ιστότοπο

3.3 Όταν τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, μπορούν να αποθηκευτούν για περισσότερο διάστημα από αυτό που ορίζεται παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Χρήστη

3.4 Η ιδιωτικότητα αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, ανεξάρτητα από το αν αυτά επεξεργάζονται από τον Διαχειριστή ή από τρίτους βάσει συμφωνιών με τον Διαχειριστή. Οι εξαιρέσεις αφορούν τις περιπτώσεις που ο Χρήστης αποφασίζει να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του από μόνος του (για παράδειγμα σε σχόλια)

3.5. Σε περίπτωση πώλησης του ιστότοπου, ο νέος κάτοχος θα πρέπει να παρακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Ιδιωτικότητας

3.6 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται με νόμιμους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου και του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων. Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το GDPR

4. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων: Ενημερωτικό ταχυδρομείο

4.1 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται:

  • Στις αρχές νομιμότητας και δικαιοσύνης

  • Στην επεξεργασία μόνο των στοιχείων και πληροφοριών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της επεξεργασίας

  • Στη συμμόρφωση του περιεχομένου και του όγκου των επεξεργασμένων πληροφοριών με τους σκοπούς της επεξεργασίας

4.2 Γενικά, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό τη διατήρηση ενός πλήρους λειτουργικού ιστότοπου, τη δημιουργία λογαριασμών Χρηστών στον ιστότοπο, την περαιτέρω εξουσιοδότηση στον ιστότοπο, τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών (που είναι απαραίτητες για τον Διαχειριστή για τη λειτουργία ή και αλλαγή του ιστότοπου) και για τη βελτίωση των υπηρεσιών

4.3 Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό το direct marketing. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να απορρίψει την επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί στον λογαριασμό του ή ακολουθώντας το σύνδεσμο “Απόρριψη Αλληλογραφίας”. Έως ότου ο Χρήστης να απορρίψει την επεξεργασία, θα θεωρείται πως έχει αποδεχθεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

4.4. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ο Χρήστης μπορεί να διαλέξει αν θέλει να λαμβάνει αλληλογραφία, επιλέγοντας το “Λάβετε τα πιο ενδιαφέροντα από το site μας στο email σας” στην σελίδα εγγραφής

4.5 Μετά την εγγραφή στον ιστότοπο, σε περίπτωση που ο Χρήστης αρχικά απορρίψει την αλληλογραφία, μπορεί να αλλάξει την επιλογή του και να εγγραφεί στην αλληλογραφία στον λογαριασμό του στην ενότητα “Το Προφίλ μου” πατώντας το κουμπί “Επεξεργασία” και κάνοντας την επιλογή. Με τον τρόπο αυτό, ενημερωτική και διαφημιστική αλληλογραφία γίνονται με την αποδοχή του Χρήστη, που επιβεβαιώνεται με τη διπλή αποδοχή της εγγραφής, από ένα email που λαμβάνεται απευθείας στη δηλωθείσα κατά την εγγραφή από τον χρήστη ηλεκτρονική διεύθυνση

4.6 Σε περίπτωση που ο Χρήστης θέλει να διευκρινίσει προσωπικά στοιχεία που είναι ημιτελή, ανακριβή, παλιά ή θέλει να αναιρέσει την αποδοχή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να πατήσει το κουμπί “Ενημέρωση στοιχείων” (Update data) ή “Απεγγραφή” (Unsubscribe) σε κάθε μία από τις αλληλογραφίες ή μπορεί να στείλει μια αίτηση στον Διαχειριστή στη διεύθυνση request@legalbet.com, με θέμα “Διευκρίνιση Προσωπικών Στοιχείων” (Clarify Personal Data) ή “Διακοπή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων” (Stop processing personal data”. Θα πρέπει να δώσει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και το αίτημα. Όταν ο Χρήστης απορρίπτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, απορρίπτει αυτόματα και την λήψη αλληλογραφίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που όρισε κατά την εγγραφή

4.7 Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη για τους παρακάτω σκοπούς:

4.7.1 Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που όρισε ο Χρήστης κατά την εγγραφή και τη συνδρομή

4.7.2 Προώθηση των υπηρεσιών του ή και των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων Στοιχηματικών Ιστότοπων

4.7.3. Αξιολόγηση και ανάλυση της λειτουργίας των συστημάτων του Διαχειριστή

4.7.4. Πληροφόρηση του Χρήστη για γεγονότα, μπόνους και ειδικές προσφορές των Στοιχηματικών Ιστότοπων μέσω αλληλογραφίας

4.8 Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για σκοπούς που δεν αντικρούουν την ισχύουσα νομοθεσία

4.9 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Διαχειριστή δεν ξεπερνούν τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αναφέρονται

5. Πολιτική Αποθήκευσης και Διατήρησης Στοιχείων

5.1 Η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την αποδοχή του Χρήστη για περίοδο που καθορίζεται από την Πολιτική Ιδιωτικότητας

5.2 Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο είναι απαραίτητα για επεξεργασία. Τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγράφονται ή να αποπροσωποποιούνται όταν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει επιτευχθεί ή όταν δεν υπάρχει λόγος για επεξεργασία (για παράδειγμα αν ο λογαριασμός του Χρήστη έχει διαγραφεί)

5.3 Τα προσωπικά δεδομένα με διαφορετικούς σκοπούς επεξεργασίας ή διαφορετικές απαιτήσεις επεξεργασίας, πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά στον σύστημα του Διαχειριστή ή αν αποθηκεύονται σε φυσικές συσκευές, εντός των απαιτήσεων της υπηρεσίας ενός συγκεκριμένου τμήματος του Διαχειριστή

5.4 Το προσωπικό του Διαχειριστή που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να αποθηκεύει τις πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει πρόσβαση σε τρίτους. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος λείπει, δε θα πρέπει να υπάρχουν έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στον εργασιακό του χώρο. Όταν λείπει σε άδεια, επαγγελματικό ταξίδι ή για άλλο λόγο για μεγάλο διάστημα, ο υπάλληλος θα πρέπει να μεταφέρει έγγραφα ή και άλλες συσκευές αποθήκευσης που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, σε άτομο που θα έχει ορίσει ο Διαχειριστής. Εάν δεν έχει οριστεί τέτοιο άτομο, τα έγγραφα και οι συσκευές αποθήκευσης θα μεταφέρονται σε άτομο που έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, ορισμένο από τον υπεύθυνο του τμήματος

5.5 Εάν διακοπεί η εργασία του υπαλλήλου που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, τα αρχεία, έγγραφα και συσκευές αποθήκευσης που περιέχουν τα προσωπικά δεδομένα, θα μεταφέρονται σε άλλο υπάλληλο που έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, ορισμένο από τον υπεύθυνο του τμήματος, με γνωστοποίηση στον Ελεγκτή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

6. Μεταφορά και Αφαίρεση Στοιχείων

6.1 Τα προσωπικά στοιχεία που δίνονται από τον Χρήστη μπορεί να τοποθετηθούν σε δημόσιο τομέα. Όμως, ο Διαχειριστής δε μεταφέρει τα στοιχεία σε τρίτους

6.2 Ο Διαχειριστής μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη σε περίπτωση που αναφέρεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία κάτω από τους περιορισμούς που ορίζονται από το GDPR για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.3 Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν απαίτησης θα γίνεται σύμφωνα με το GDPR

6.4 Ο Διαχειριστής μεταφέρει προσωπικά στοιχεία του Χρήστη στο προσωπικό του, ώστε να μπορεί αυτό να εκτελεί τα καθήκοντα του. Το προσωπικό του Διαχειριστή μπορεί να διατηρεί ένα δελτίο καταγραφής στοιχείων και να προβεί σε ενέργειες με σκοπό την πλήρη λειτουργία του ιστότοπου

6.5 Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη πρέπει να αφαιρούνται/διαγράφονται το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που ο Χρήστης στείλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Διαχειριστή

6.6 Τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που δίνονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο, καθώς και κατά τη χρήση του ιστότοπου, πρέπει να αφαιρούνται από τον Διαχειριστή άμεσα και αμετάκλητα σε περιπτώσεις που τα δεδομένα αυτά:

6.6.1 Περιέχουν προσκλήσεις για μαζικές ταραχές, εξτρεμιστικές ενέργειες, συμμετοχή σε μαζικά γεγονότα και εκδηλώσεις που παραβιάζουν την τάξη

6.6.2 Έχουν δοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινικού αδικήματος, την αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών ή πληροφοριών που προστατεύονται από το νόμο, την διάδοση υλικού που καλεί σε τρομοκρατικές ενέργειες ή και που δημόσια δικαιολογεί την τρομοκρατία, που περιέχει εξτρεμιστικό υλικό ή πορνογραφικό υλικό (ή και υποστηρίζει την πορνογραφία), που υποστηρίζει τη βία ή περιέχει άσεμνη γλώσσα

6.6.3 Είναι αναξιόπιστα ή αντιτίθενται σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

6.6.4 Περιέχουν πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή πολιτών

6.6.5 Αντιτίθενται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

6.6.6 Παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα πολιτών και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης κατά της τιμής, αξιοπρέπειας, επαγγελματικής φήμης των πολιτών και φήμης των οργανισμών

6.6.7 Έχουν διαδοθεί με σκοπό την απόκρυψη ή την παραποίηση σημαντικών κοινωνικών πληροφοριών που περιέχουν εγγενώς ψευδείς πληροφορίες υπό την κάλυψη αληθινών μηνυμάτων

6.6.8 Έχουν διαδοθεί με σκοπό την δυσφήμιση ενός πολίτη ή συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών με βάση το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα ή φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, το επάγγελμα, την κατοικία, την εργασία ή και τις πολιτικές πεποιθήσεις

6.6.9 Περιέχουν πορνογραφία (πορνογραφικό υλικό, εικόνες ή/και διαφήμιση συμμετοχής ανηλίκων σε πορνογραφία)

6.6.10 Περιέχουν πληροφορίες ως προς τους τρόπους, μεθόδους ανάπτυξης, παρασκευής και χρήσης ναρκωτικών, ψυχοτροπικών ουσιών ή υποδεικνύουν τόπους και τρόπους απόκτησης ναρκωτικών και ουσιών ή τρόπους και τόπους καλλιέργειας ναρκωτικών φυτών

6.6.11 Περιέχουν πληροφορίες ως προς τους τρόπους αυτοκτονίας και καλούν τον κόσμο για αυτοκτονία

6.7 Ο Διαχειριστής και οι εκπρόσωποι του έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν προσωπικά δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που παραβιάζουν την Πολιτική Ιδιωτικότητας σε περίπτωση που αναγνωριστεί τέτοια παραβίαση. Επίσης έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν/απαγορεύσουν τον λογαριασμό ολόκληρο. Δεν υπάρχει υποχρεωτική επιβεβαίωση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη ως προς τη συμμόρφωση τους με την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να διαγράφει/αφαιρεί προσωπικά δεδομένα που παραβιάζουν την Πολιτική

6.8 Ο Διαχειριστής αφαιρεί/διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αναιτιολόγητη καθυστέρηση στις παρακάτω περιπτώσεις:

6.8.1 Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που αρχικά είχαν συλλεχθεί και επεξεργαστεί

6.8.2 Ο Χρήστης έχει ανακαλέσει την αποδοχή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

6.8.3 Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάστηκαν με ακατάλληλο τρόπο

6.9 Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διέθεσε δημόσια προσωπικά δεδομένα και είναι υποχρεωμένος να τα αφαιρέσει με βάση την Πολιτική Ιδιωτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική δυνατότητα και τα έξοδα υλοποίησης, πρέπει να ενημερώσει τους τρίτους που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα πως ο Χρήστης απαίτησε την αφαίρεση των συνδέσμων με τα προσωπικά δεδομένα ή απαγόρευσε την αντιγραφή και αναπαραγωγή τους

7. Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας

7.1 Ο Διαχειριστής διασφαλίζει την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων στο σύστημα ώστε να αποφύγει την απώλεια πληροφοριών που οφείλεται σε μηχανικές βλάβες, σε βλάβες λογισμικού, σε αποτυχίες OS και εφαρμογών OS, σε κακόβουλο λογισμικό, σε ακούσια ή εκούσια καταστροφή στοιχείων, σε λάθη χρηστών κτλ.

7.2 Τα αντίγραφα ασφαλείας δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων από ένα σταθμό εργασίας του Διαχειριστή σε άλλο, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο εξάρτησης της ακεραιότητας των δεδομένων σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ή σε συγκεκριμένες θέσεις

7.3 Τα αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται σε server του Διαχειριστή

7.4 Αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται για τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

7.4.1 Προσωπικά στοιχεία του Χρήστη

7.4.2 Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ανάκτηση των servers του ιστότοπου και των βάσεων δεδομένων

7.4.3 Λογαριασμοί Χρηστών του ιστότοπου

7.4.4 Πληροφορίες από τα αυτοματοποιημένα συστήματα αρχιτεκτονικής του Διαχειριστή (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων)

7.5 Όλες οι συσκευές αποθήκευσης που περιέχουν αντίγραφα ασφαλείας πρέπει να ταξινομούνται ως “Trade secret”. Όλες οι πληροφορίες των αντιγράφων ασφαλείας είναι εμπιστευτικές και προστατεύονται από το Διαχειριστή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

7.6 Ο Διαχειριστής ορίζει ένα άτομο από το προσωπικό, που θα είναι υπεύθυνο για τα αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων. Η δουλειά του ατόμου αυτού θα ελέγχεται από τον Επιθεωρητή Προστασίας Δεδομένων

7.7 Τα βασικά καθήκοντα του ατόμου που είναι υπεύθυνο για τα αντίγραφα ασφαλείας είναι:

7.7.1 Σχεδιασμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης

7.7.2 Ορισμός του ημερολογιακού κύκλου ζωής και λειτουργίας

7.7.3 Καθημερινή ανασκόπηση των αρχείων καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας

7.7.4 Δημιουργία προστασίας για τα αντίγραφα ασφαλείας

7.7.5 Καθημερινός προσδιορισμός του χρονικού πλαισίου των αντιγράφων ασφαλείας

7.7.6 Δημιουργία και υποστήριξη ανοικτών αναφορών και ανοικτών αναφορών προβλημάτων

7.7.7 Διαβούλευση με παρόχους και προμηθευτές λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας

7.7.8 Δημιουργία συστήματος αντιγράφων ασφαλείας

7.7.9 Παρακολούθηση εργασιών στον τομέα της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

7.7.10 Προετοιμασία αναφορών για αστοχίες, λάθη και για επιτυχή ολοκλήρωση

7.7.11 Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

7.7.12 Διαχείριση προβλημάτων και βιβλιοθήκης

7.7.13 Ανάλυση παραγωγής αρχιτεκτονικής

7.7.14 Ανασκόπηση και ανάλυση των μεθόδων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

7.7.15 Σχεδιασμός ανάπτυξης αρχιτεκτονικής, προσδιορισμός ημερήσιων, εβδομαδιαίων και μηνιαίων εργασιών

7.8 Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας έχει το δικαίωμα να κάνει προτάσεις και να απαιτεί τη διακοπή της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε περιπτώσεις που παραβιάζεται η τεχνολογία, οι πληροφορίες των αντιγράφων ασφαλείας ή υπάρχει δυσλειτουργία του συστήματος

7.9 Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας προσωπικών δεδομένων γίνεται περιοδικά (για παράδειγμα, μια φορά ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα)

7.10 Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας προσωπικών δεδομένων γίνεται από τον Επιθεωρητή Προσωπικών Δεδομένων μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που πραγματοποιούνται οι διαδικασίες

7.11 Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ένα λάθος στο σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, το αρμόδιο άτομο (το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) πρέπει να ενημερώσει των Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το συντομότερο δυνατό

7.12 Η επαλήθευση αντιγράφων ασφαλείας γίνεται επιλεκτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα

8. Αντιμετώπιση Πολιτικής Ατυχημάτων

8.1 Το ατύχημα ασφαλείας προσωπικών δεδομένων είναι ένα απρόβλεπτο ή ανεπιθύμητο γεγονός που μπορεί να διαταράξει την λειτουργική ή πληροφοριακή ασφάλεια της αρχιτεκτονικής του Διαχειριστή και να οδηγήσει σε διαρροή προσωπικών στοιχείων ή/και παραβίαση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας

8.2 Η πηγή των πληροφοριών για ένα τέτοιο ατύχημα μπορεί να είναι:

8.2.1 Μηνύματα από το προσωπικό, από τους Χρήστες, από συνεργάτες του Διαχειριστή υπό τη μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπηρεσιακού σημειώματος, αίτησης κτλ.

8.2.2 Μήνυμα ή σημείωμα από την αρχή επίβλεψης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

8.2.3 Στοιχεία που λαμβάνονται από τον Διαχειριστή μετά την ανάλυση αρχείων καταγραφής πληροφοριακών συστημάτων, αρχείων καταγραφής συστημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων

8.3 Το προσωπικό του Διαχειριστή που λαμβάνει πληροφορίες για τέτοιο περιστατικό θα πρέπει να ενημερώνει τον Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος θα καταγράφει το περιστατικό στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ατυχημάτων δίνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία και περίληψη του περιστατικού. Η βάση δεδομένων ατυχημάτων ασφαλείας ενημερώνεται κάθε φορά που ένα περιστατικό συμβαίνει

8.4 Όταν τα δικαιώματα του Χρήστη παραβιαστούν λόγω ατυχήματος, τότε ο Χρήστης πρέπει να ενημερωθεί γι αυτό μέσω email το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση ή τον τερματισμό περαιτέρω παραβίασης των δικαιωμάτων του Χρήστη

8.5 Η ανάλυση των ατυχημάτων/περιστατικών γίνεται από τον Επιθεωρητή Προστασίας Δεδομένων, που σε κάθε περίπτωση:

8.5.1 Συλλέγει και αναλύει όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήματος (emails, αρχεία καταγραφής πληροφοριακών συστημάτων, καταθέσεις Χρηστών και προσωπικού κτλ.)

8.5.2 Προσδιορίζει το μέγεθος της διαρροής προσωπικών δεδομένων και τις συνθήκες διαρροής

8.5.3 Προσδιορίζει τα άτομα που ευθύνονται για την παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων

8.5.4 Προσδιορίζει τις αιτίες και τις συνθήκες που οδήγησαν στην παραβίαση

8.5.5 Καταθέτει αναφορά στο συμβούλιο του Διαχειριστή μετά την ανάλυση του περιστατικού

8.5.6 Μετά τη λήψη και ανάλυση της αναφοράς ο Επιθεωρητής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποφασίζει τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στους ενόχους

9. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

9.1 Ο Διαχειριστής παίρνει τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από παράνομη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, αλλαγή, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή και άλλες παράνομες πράξεις

9.2 Η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται μέσω προστατευμένου HTTPS πρωτοκόλλου. Το λογισμικό του ιστότοπου αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες ή/και την μεταφορά πληροφοριών σε άτομα που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης

9.3 Ο κωδικός πρόσβασης στον λογαριασμό του Χρήστη αποθηκεύεται σαν hashed password

9.4 Οι ενέργειες του Διαχειριστή για την προστασία προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

9.4.1 Προσδιορίζει τις απειλές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων όταν τα δεδομένα επεξεργάζονται στον ιστότοπο

9.4.2 Λαμβάνει όλα τα δυνατά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία τους στον ιστότοπο

9.4.3 Ορίζει αρμόδια άτομα από το προσωπικό, που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών

9.4.4 Εφαρμόζει μέτρα ασφάλειας πληροφοριών που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν συμμορφωθεί με την καθιερωμένη διαδικασία

9.4.5 Αναλύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

9.4.6 Αναλαμβάνει δράση για την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

9.4.7 Ανακτά προσωπικά δεδομένα που έχουν τροποποιηθεί ή καταστραφεί μετά από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

9.4.8 Προσδιορίζει τους όρους και κανονισμούς πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από τον ίδιο, διατηρεί τη διαδικασία εγγραφής και καταγράφει όλες τις ενέργειες που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα στον ιστότοπο

9.4.9 Χρησιμοποιεί αποκλειστικά πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο λογισμικό στους σταθμούς εργασίας που εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

9.4.10 Περιορίζει την πρόσβαση σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο στους σταθμούς εργασίας που εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

9.4.11 Ελέγχει συνεχώς τα μέτρα πρόληψης για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων

9.5 Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και ενέργειες τρίτων που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον ιστότοπο ή/και στο λογισμικό του ιστότοπου ή λόγω άλλων παράνομων ενεργειών τρίτων, τις οποίες ο Διαχειριστής δε μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει

10. Πολιτική Cookies

10.1 Τα Cookies είναι μικρά αρχεία ή τμήματα ενός αρχείου που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή ή κινητή συσκευή του Χρήστη που επισκέφθηκε τον ιστότοπο. Αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς και αποθηκεύονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για πλοήγηση στο διαδίκτυο. Τα αρχεία επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με τη συμπεριφορά του χρήστη στο διαδίκτυο και μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ταυτότητα του χρήστη, εξατομικευμένες ρυθμίσεις και ιστορικό πλοήγησης

10.2 Με την αποδοχή της συμφωνίας χρήσης του ιστότοπου και της Πολιτικής Ιδιωτικότητας, ο Χρήστης δίνει την άδεια στον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσει cookies. H επίσκεψη του Χρήστη στον ιστότοπο μέσα από πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί cookies θεωρείται και ως αποδοχή του Χρήστη ως προς τη χρήση cookies από τον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων

10.3 Τα cookies δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά κακόβουλου λογισμικού ή προγράμματος. Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, ένα αρχείο cookie αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Χρήστη

10.4 Ο Χρήστης μπορεί να αποκλείσει τα cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να επισκεφθεί έναν ιστότοπο

10.5 Τα cookies του Χρήστη επιτρέπουν στον ιστότοπο να πάρει τις παρακάτω πληροφορίες: ΙP διεύθυνση, διεύθυνση του ιστότοπου που χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη για να επισκεφθεί τον επικείμενο ιστότοπο, στοιχεία για τις σελίδες που επισκέφθηκε στον ιστότοπο και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Κυκλοφορία και ανάλυση πηγής κυκλοφορίας στον ιστότοπο, που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του ιστότοπου και την εμπειρία του Χρήστη

  • Παρακολούθηση πρόσβασης για τη διασφάλιση του ιστότοπου και για την ανίχνευση επικίνδυνων προσβάσεων

10.6 Όλα τα στοιχεία είναι απαραίτητα για στατιστικούς λόγους και είναι ανώνυμα. Αν ο Χρήστης διαφωνεί με την χρήση cookies στον ιστότοπο, μπορεί να αποκλείσει αυτή τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί

10.7 Για να αποκλείσει τα cookies, ο Χρήστης πρέπει να κάνει τα παρακάτω:

10.7.1 Microsoft Internet Explorer 6.0., 7.0, 8.0: επιλογή ‘Tools” στην άνω γωνία του προγράμματος περιήγησης ή επιλογή “Internet Options”, μετά επιλογή “Privacy”. Εκεί επιλέγει τις επιθυμητές ρυθμίσεις και πατά “Apply” και μετά “Accept/OK”

10.7.2 Mozilla Firefox: στο μενού επιλέγει “Parameters”, μετά “Privacy” και στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγει “Individual history settings”. Εκεί επιλέγει τις επιθυμητές ρυθμίσεις και μετά “Accept/OK”

10.7.3 Google Chrome: στο μενού επιλέγει “Configurations”, μετά επιλέγει τις επιθυμητές ρυθμίσεις και πατά “OK”

10.7.4. Safari: Στις “Settings” επιλέγει “Privacy”, επιλέγει τις επιθυμητές ρυθμίσεις και πατά “OK”

11. Ανακεφαλαίωση

11.1. Η Πολιτική Ιδιωτικότητας είναι ένα δημόσιο έγγραφο και η τρέχουσα έκδοση είναι πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο

11.2. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει το κείμενο της Πολιτικής Ιδιωτικότητας μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση του Χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση η δημοσίευση της νέας έκδοσης της Πολιτικής Ιδιωτικότητας στις σελίδες του ιστότοπου θεωρείται κατάλληλη ειδοποίηση στον Χρήστη. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση του ως προς μια νέα έκδοση Πολιτικής Ιδιωτικότητας

11.3 Σε περίπτωση διαφωνίας κατά τη διάρκεια της χρήσης των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, θα πρέπει να λύνεται προδικαστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ένας ισχυρισμός ή αξίωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να απαντάται μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή που έχει ληφθεί. Σε περίπτωση που η διαφωνία δεν επιλυθεί προδικαστικά, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

11.4 Η “Πολιτική Cookies” είναι αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και του παραρτήματος της

Διαχειριστής

Legalbet SIA

Διεύθυνση: Λετονία, Bukultu iela 11, Ρίγα, LV-1005

Reg. Nr. 40203059170

e-mail: request@legalbet.com

Copy the token